Δίπλωμα τμήματος ιατρικής - διδακτορικό - Αναστασάκης